کاش آدم باشیم

مَردی

ندار،

از دارِ دنیا رفت

و

جنازه اش،

بایگانیِ سردخانه شد...

(برای پیرمرد فقیری که پول ترخیص جنازه اش را هم نداشت)

سارا آرامش

/ 3 نظر / 21 بازدید
سارا آرامش

خدایا آدمیت را نشانمان بده در این روزهای سرد سال... از آن روز مانده ام از این همه بی رحمی انسان هایی که گستاخ و بی باک شده اند حتی برای مُردگان... نوشته ام تلخ است اما حقیق محض است.

مرداب

شاید بخندید ولی هر روز بغض میکنم وقتی به شیشه ماشین می نگرد ملتمسانه برای یک شاخه گل............