در امتداد راه

در امتداد راه

پاییز،

را اندازه می گیرم،

به

اندازۀ

دست هایی

که جای،

می دهد تو را در خود....

سارا آرامش

واسه تو

/ 3 نظر / 25 بازدید
نگين

سلام عالي بود پيوسته جاري باشي و استوار [گل]

الهام

می ایستم ومیدانم امدنی درکاراست نیمکت رابه اندازه وسعت وجودت خالی میگذارم میایی ازهمان امتدادراهی که اندازه اش راگرفته ام خش خش برگ...گمانم امده ای ...تمام نیمکت های پارک دونفره اند