مردی از جنس اُردی بهشت

عصر امروز

سه تار

و

انگشتانم،

بداهه ایی می نوازند،

برای

مردی از جنس اُردی بهشت...

واسه تو (تولدت مبارک بادا، خوبترین خوبِ دنیا)

سارا آرامش

/ 3 نظر / 24 بازدید
الهام

سیب ذوق کرد چاقوی توسیب راسربرید خون سیب روی دستهای تو چکید هیچکس ولی خون سیب را ندید در دهان تو سیب ذوق کرد از ته دلش عجیب ذوق کرد و سیب تکه تکه شد تمام شد ولی شاد بود مث قطره ای که می رسد به رود سیب سرخ رو سفید شد او به آرزوی خود رسید آخرش در دهان تو شهید شد... (تقدیم به زاد روزان اردیبهشت...)[گل][گل][گل]

فانوس در یایی

آفرین بر احسا س ناب شما آفرین