سال روز

عاشقی مان

را به

عشقِ هم

به هزار و نود و پنج

شب و روز،

رسانده ایم...

واسه تو (برای سومین، سالروز با هم شدنمان)

سارا آرامش

/ 5 نظر / 21 بازدید
مهر

سومین سال عاشقی ات مبارک شاید بهتر است بگویم سومین سال زندگی نو و جدیدت مبارک

مرداب

همیشه این سال گردها و ماه گردها تداوم داشته باشه براتون همیشه عاشق بمانید همیشه طعم عشق را در دهانت مزه مزه کنی دعایی بهتر بلد نبودم [گل]

کازیوه

خدایا کمک کن دیرتر برجم زودتر ببخشم کمتر قضاوت کنم و بیشتر فرصت دهم...